SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for free


Materiały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 13 marca 2018

Sobiczewski

Sobiczewski h. Jastrzębiec, vel Sobiczowski, licznie rozrodzeni na Podlasiu, przeważnie szlachta zagrodowa. Wyszli ze wsi Sobicze, w parafii Zbuczyn, powiat Siedlce, obecnie woj. mazowieckie (MK Zbuczyn). Byli też w województwie brzeskim litewskim w 1648 r., i na Śląsku.

sobota, 23 grudnia 2017

Cichowicz

Cichowicz h. Leliwa, vel Ciechowicz, Czechowicz, na Litwie, Wołyniu i Rusi Czerwonej; zapewne jednego pochodzenia z Czechowiczami herbu Leliwa. Potomkowie Rocha, wojskiego żydaczowskiego i sędziego kapturowego 1764 r., wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Antoni, burmistrz Złoczewa, dzierżawca klucza Danków w powiecie częstochowskim, nie w wileńskim, jak pisze Uruski.

piątek, 15 grudnia 2017

Czajkowski

Czajkowski h. Jastrzębiec, vel Czaykowski, w północnym Mazowszu, 
w dawnym województwie rawskim i na Podlasiu. Licznie rozrodzeni, przeważnie szlachta zagrodowa; do XVI wieku nosili nazwisko Czajka (Urus.). Mają pochodzić, według Kapicy-Milewskiego, ze wsi Czajki w ziemi bielskiej, obecnie woj. podlaskie, pow. Wysokie Mazowieckie, parafia Kobylin Borzymy. Notują ich akta suraskie, łomżyńskie, brańskie i tykocińskie od 1 połowy XV wieku. Rozróżniali się przydomkami, z których znane z akt są Badura (Badur, Badurek, Badurki, Badurczyk, Bandurczyk, Bandurzak), Dejko (Deyko, Deyka), Gracyk, Hilarczyk (Hilarko, Hilarczuk), Jurczyk (Jurcik, Jurcza, Jorczyk), Kuchta, Stylarko, Szczepko, Trojan (Trojańczyk). Antoni, skarbnik łęczycki 1738, podstoli inowłodzki 1742. Marcin, pisarz grodzki gostyński, stolnik gombiński (gąbiński) 1789. Michał, podwojewodzi gombiński (gąbiński) 1784. Franciszek, subdelegat grodzki opoczyński 1788. Stanisław Czajkowski, horodniczy kijowski 1788, poseł na ostatni sejm grodzieński, ojciec Michała (Sadyka Paszy). Czajkowscy herbu Jastrzębiec zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, przy czym niektórzy z nich podali, że ich herbem rodowym jest Dębno.

środa, 29 listopada 2017

Czerkiewicz

Czerkiewicz h. Pięciopiór, vel Cierkiewicz, Czarkiewicz, otrzymali szlachectwo, wraz herbem Pięciopiór, na sejmie 1775 r., pod warunkiem nabycia dóbr ziemskich w ciągu roku, za sumę 50,000 zł. Ponieważ warunku tego nie spełnili, konstytucja sejmowa z 1776 r. warunek ten odroczyła do lat dziesięciu. Potwierdzenie szlachectwa uzyskali 8 II 1781 r. (Vol. Leg.), wylegitymowani w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.
Opis herbu — w polu zielonym, między rogami czerwonego półksiężyca, pięć piór strusich. Nad koroną szlachecką tak samo jak na tarczy, w półksiężycu czerwonym, pięć piór strusich.

wtorek, 28 listopada 2017

Czermiński

Czermiński h. Cholewa, vel Czermieński, z Czermina w ziemi dobrzyńskiej, skąd przenieśli się w różne strony kraju. Niektórzy używali przydomku Wrzeszcz. Wieś Czermin w XIX wieku należała do parafii Sadłowo, pow. Rypin (SGKP). Maciej i Jerzy, dziedzice Czermina 1564 (Ks. poborowe). Piotr (zm. 1723), stolnik dobrzyński. Maciej, starosta zbyszewski, sędzia kapturowy dobrzyński 1764. Antoni, komornik dobrzyński 1792. Michał, pułkownik wojsk koronnych, posiadał 1762 r. dobra Rośle w woj. łęczyckim (Herb. Kr.). Czermińscy herbu Cholewa podpisali elekcje 1697 r. z ziemią dobrzyńską, 1764 r. z woj. łęczyckim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

niedziela, 19 listopada 2017

Damięcki

Damięcki h. Dąbrowa, vel Damiencki, Damieński, Damiecki, Damecki, nazwisko wzięli od wsi Damięty, położonej w parafii Sońsk, pow. ciechanowskim, na pamiątkę której, osiedliwszy się także w pow. ostrołęckim, w parafii Goworowo, założyli osadę z tąż nazwą (Urus.). Są to nazwy utworzone prawdopodobnie od imienia Adam i właściwie powinny brzmieć Adamięta. Damięty z parafii sońskiej, dzieliły się na Damięty Narwoty (Narwaty, Narwałty), D. Proste, D. Przaski (Przasty) i D. Chrząstki (SGKP). Damięccy podpisali elekcje 1669 r. z ziemią różańską, 1697 r. z ziemią ciechanowską, łomżyńską i nurską. Zostali wylegity- mowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Leonard, szambelan królewski 1790, generalny rewizor prowincji mazowieckiej. Tomasz, brat Leonarda, burgrabia grodzki ciechanowski 1782, chorąży kawalerii narodowej 1787, pułkownik 1790, generał adiutant komisji wojskowej 1792.

poniedziałek, 9 października 2017

Dęby

Dęby h. Ślepowron vel Dęmby, Demby, zapewne także Dębski, licznie rozrodzona, drobnoszlachecka rodzina na Mazowszu i Podlasiu, być może jednego pochodzenia z Romanami herbu Ślepowron. Jak pisze Uruski, jej nazwisko sięga bezprzecznie połowy XIV wieku, gdyż jest zarazem nazwą jej gniazdowej wsi Dębe in. Dembe w ziemi ciecha- nowskiej, w parafii Krzynowłoga Wielka, powiat Przasnysz. W XIX wieku wieś ta dzieliła się na Dębe (Dembe) Wielkie i Dębe Kąski. Przedstawiciele rodu Dębych udowodnili swoje szlachectwo 1635 r. w grodzie warszawskim. Podpisali elekcje 1697 r. i 1764 r. z ziemią ciechanowską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.